mandag 27. oktober 2014

Frp og Sverigedemokraterna: Hvor like er de?
Her står det blant annet dette:

Dette sier partiprogrammene til Frp og SD om forskjellige politiske spørsmål:

FLYKTNINGER
Frp:
# Flyktninger må tilfredsstille kravene i FNs flyktningkonvensjon for å få opphold.
# Norge bør i større grad hjelpe flyktninger i deres nærområder. Det er der vi kan hjelpe flest.
SD:
# Bør begrenses til de flyktninger som oppfyller kravene i FNs flyktningkonvensjon.
# Sverige bør primært hjelpe flyktninger i deres nærområder.
# Flyktninger skal kun innvilges midlertidig oppholdstillatelse og sendes tilbake når krisen de har flyktet fra er over.
ASYL
Frp:
# Grunn til å frykte alvorlige motsetninger mellom folkegrupper i Norge med dagens innvandringsnivå for asylsøkere. Etisk uforsvarlig ikke å stramme inn for å forebygge konflikter i Norge.
SD:
# Innvandringen må holdes på et slikt nivå at den ikke utgjør en trussel mot vår nasjonale identitet eller Sveriges velferd og trygghet. SD verner om retten til å søke asyl, men det er ingen rett å bli innvilget asyl.»
FAMILIEGJENFORENING
Frp:
# Begrenses til kun å være mulig for ektefelle over 24 år og egne barn under 18 år.
SD:
# Reglene må utformes slik at de ikke bidrar til å skape økt segregering eller andre sosiale eller økonomiske problemer.
ØKONOMISK POLITIKK OG SKATT
Frp:
# Skatter og avgifter er nødvendige for å finansiere oppgaver som skal løses i fellesskap.
# Skattesystemet skal favne bredt og ha et lavt nivå
# Ja til frihandel
SD:
# Skattenivået skal ikke begrense enkeltmenneskets mulighet til å forsørge seg selv eller hemme næringslivets konkurransekraft. Samtidig skal skattenivået være slik at staten kan tilby et høyt, grunnleggende velferdsnivå.
# Skattenivået for vanlige folk skal senkes når økonomien tillater det.
# Ja til frihandel, med unntak for varer som utsetter dyr for lidelser.
ARBEIDSPOLITIKK
Frp:
# Vil bevare trepartssamarbeidet i arbeidslivet mellom LO, næringslivet og Staten.
# Det skal lønne seg å jobbe.
# Gjøre det lettere å ha folk midlertidig ansatt.
# Norge bør dekke behovet for arbeidskraft selv. Arbeidsinnvandring bør begrenses til områder hvor Norge ikke klarer å dekke behovet selv, blant annet på midlertidige kontrakter.
SD:
# Vil bevare trepartssamarbeidet.
# Det skal lønne seg å jobbe.
# Bør bli lettere å ansette unge mennesker i midlertidige jobber.
# Sverige bør dekke behovet for arbeidskraft selv. Arbeidsinnvandringen skal erstattes av et gjestearbeidersystem.
ELDREOMSORG
Frp:
# Skal finansieres og tilrettelegges av staten.
# Den som har behov for eldreomsorg skal ha rett på å få det.
# La private få drive eldreomsorg finansiert av det offentlige.
# Pensjoner skal beskattes som inntekt, men med et særfradrag for alder.
SD:
# Skal finansieres og tilrettelegges av staten.
# La private få drive eldreomsorg finansiert av det offentlige.
# Skatten for pensjonister må kraftig reduseres.
SAMFERDSEL
Frp:
# En av partiets hovedsaker.
# Store investeringer for å bygge ut og oppgradere standarden på veinettet i Norge.
# Oppgradere jernbanenettet mellom de store byene i Norge til å tåle en hastighet på 250 km/t.
# Opprette et eget infrastrukturfond for varig finansiering og utbygging av infrastrukturen.
SD:
# Utbygging av enkelte strekninger på jernbanen, blant annet for å få mer av godstrafikken på tog.
# Etablere et eget infrastrukturfond for å sikre tidlig igangsetting av ulike infrastrukturprosjekter.
UTENRIKSPOLITIKK
Frp:
# Norske skal være medlem av Nato og sikre en fortatt sterk allianse med USA.
SD:
# Sverige skal være alliansefrie, med mindre det er mulig å inngå en forsvarsallianse med de andre nordiske landene.
# Sverige skal kunne delta i internasjonale operasjoner, men kun de som er godkjent av FN.
SKOLE
Frp:
# Alternative og private skole skal være tillatt.
SD:
# Alternative og private skoler skal være tillatt.
# Friskoler skal være et supplement til den offentlige skolen.

Ingen kommentarer: